Bezpłatna wycena

Regulamin

Warunki ogólne

1. GUSTAFF Biuro Tłumaczeń Piotr Guzdek (dalej GUSTAFF) zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług (redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia wykonanego poza biurem, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, przygotowanie tekstu tłumaczenia w plikach graficznych.
1.1. Usługi wykonywane przez GUSTAFF są świadczone zgodnie z niniejszym regulaminem  i ogólnie przyjętymi, dobrymi praktykami świadczenia usług tłumaczeniowych.
1.2. Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez GUSTAFF po otrzymaniu od Klienta pisemnego potwierdzenia zlecenia (np. mail, faks).
1.3. Brak pisemnego zamówienia lub opłacenia ewentualnej faktury proforma, zwalnia GUSTAFF z obowiązku wykonania usługi.
1.4. Potwierdzenie zlecenia na usługę tłumaczeniową każdorazowo oznacza, że Klient zapoznał się i akceptuje poniższy regulamin.

Poufność

2. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).
2.1. Na życzenie Klienta GUSTAFF dostarcza odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych 

3. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest określona (umową lub zamówieniem) liczba znaków ze spacjami, liczba słów, czas pracy etc.
3.1. Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego (tzw. „tłumaczenia przysięgłego") zawiera 1125 znaków ze spacjami.
3.2. Podstawą rozliczenia z Klientem jest liczba znaków lub słów w gotowym tłumaczeniu. Liczba stron tłumaczenia zwykłego jest obliczana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a liczba stron tłumaczenia uwierzytelnionego jest zaokrąglana (w górę) do pełnej strony. Minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona.
3.3. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są wykonywane z kopii lub na podstawie okazanego oryginału.
3.4. Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym są przekazywane Klientowi do godziny 17.00 w dniu realizacji zlecenia lub według indywidualnych ustaleń.
3.5. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje opracowania tekstu do publikacji ani jego redakcji oraz opracowania graficznego.
3.6. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez GUSTAFF w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.
3.7. GUSTAFF zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności, w szczególności zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia.
3.8.W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi przez GUSTAFF tłumaczenia sporządzonego w ramach wykonania danego zlecenia Klient ma prawo zgłosić usterki stwierdzone w wykonanym tłumaczeniu. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej, z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień.

Odpowiedzialność i prawa autorskie 

4. Za wykonane tłumaczenie GUSTAFF ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi
4.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie superekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie superekspresowym akceptuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. GUSTAFF jest jednak zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.
4.2. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez GUSTAFF.
4.3. GUSTAFF nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.
4.4. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Klient dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi GUSTAFF. 

Wykonywanie tłumaczeń ustnych

5. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).
5.1. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4 godziny pracy tłumacza (tzw. blok).
5.2. Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały (czterogodzinny) blok.
5.3. Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.
5.4. W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi lub w dniu poprzedzającym wykonanie usługi Klient opłaca pełną kwotę wynagrodzenia, jeżeli odwołanie nastąpiło dwa dni przed wykonaniem usługi Klient płaci 50% należnego wynagrodzenia.
5.5. W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i posiłków tłumacza/-y na miejscu tłumaczenia.
5.6. W razie konieczności dojazdu lub powrotu w dniu innym niż dzień tłumaczenia, GUSTAFF zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za czas spędzony przez tłumacza w podróży.
5.7. Wynagrodzenie za pracę tłumacza ustnego w soboty wynosi dodatkowo 50% stawki za tłumaczenie, a w dni wolne od pracy lub w nocy (od 22.00 do 6.00) - dwukrotność normalnej stawki za tłumaczenie.
5.8. Klienci korzystający z usług GUSTAFF zobowiązują się nie kontaktować się bez pośrednictwa GUSTAFF przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia z tłumaczami ustnymi GUSTAFF pracującymi dla Klienta.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się